REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
rat-adv.org

Niniejszy Regulamin określa zasady i ogólne warunki sprzedaży i dostawy Towaru, a także świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną rat-adv.org.

Właścicielem oraz Administratorem Sklepu internetowego jest FUNDACJA REGIONAL ADVENTURE TRAILS z siedzibą w miejscowości Zgórsko, Zgórsko 3 26-052 Nowiny wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001044787, adres email: biuro@rat-adv.org.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców-Konsumentów oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. oraz Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady zawierania umowy sprzedaży i dostawy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy – platforma sprzedażowa, prowadzona pod domeną rat-adv.org wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
 3. Administrator oraz Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep Internetowy tj. wskazana powyżej FUNDACJA REGIONAL ADVENTURE TRAILS z siedzibą w miejscowości Zgórsko.
 4. Kupujący – każdy podmiot, który zawarł lub zamierza za pośrednictwem Sklepu internetowego zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konto – zbiór danych Kupującego wraz z informacjami o jego działaniach w sklepie internetowym. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone utworzonym przez Kupującego hasłem, stanowiącym ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych wybranych przez Kupującego, wykorzystywanych w celu dostępu do Konta i ustalonym przez Kupującego podczas rejestracji Konta. Założenie Konta jest darmowe. Logowanie się na konto odbywa się przez podanie adresu e-mail ora ustanowionego przez Kupującego hasła.
 6. Towar – towar lub produkt znajdujący się w ofercie handlowej sklepu internetowego, przeznaczony do sprzedaży.
 7. Cena – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich uwzględniająca podatek VAT, a nieuwzględniająca kosztów dodatkowych, w tym opłat za opakowanie, specjalne opakowanie, opłat kurierskich, ceł, opłat wywozowych, przewozowych oraz pozostałych opłat związanych ze sprzedażą̨ lub transportem do Kupującego.
 8. Zamówienie – złożone Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenie o zakupie Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu Internetowego, złożone drogą internetową.
 9. Umowa sprzedaży – umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Towaru umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło.
 10. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy lub na życzenie Kupującego poprzez odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Dostawca – oznacza firmę kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13.  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu
  i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana w Sklepie internetowym była aktualna.
 3. Przedstawienia graficzne oraz zdjęcia Towarów wskazanych w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od ich wyglądu rzeczywistego, który uzależniony jest w znacznym stopniu od parametrów sprzętu elektronicznego Sprzedającego lub Kupującego.
 4. Informacje handlowe (cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Towarze) znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów czasowego ograniczenia dostępności Towarów, wycofania poszczególnych Towarów ze sklepu internetowego bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych Towarów.
 6. Kupujący będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest przy składaniu Zamówienia do poinformowania Sprzedawcy o tym, że zamierzona umowa sprzedaży nie posiada dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą bramek opublikowanych na stronie Sklepu internetowego, mejlowo na adres biuro@rat-adv.org oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9 do 15 na numery telefonu podane na stronie Sklepu internetowego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. W razie założenia przez Kupującego konta Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać loginu ani hasła podmiotom trzecim, innym niż przez niego upoważnione. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres jego siedziby.
 3. Kupujący ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Wszelkie oferty zakupu przekazane Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Konta będą traktowane, jako ważne i skuteczne oferty zakupu Towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym dokonane przez Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania przerw w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Sklepu internetowego w razie konieczności przeprowadzenia modyfikacji, modernizacji, rozbudowy, konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług informatycznych i korzystania ze Sklepu Internetowego wynikające z działania siły wyższej oraz spowodowanego przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z ze Sklepu internetowego wynikające z przyczyn lezących po stronie Kupującego, w tym za utratę przez Kupującego lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego loginu i hasła.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Kupującego w tym za korzystanie przez niego ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak Towarów uwidocznionych w sklepie internetowym, co do których oferta Kupującego nie została zaakceptowana.
 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia Kupującemu szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych i udowodnionych przez Kupującego strat. Przepis ten nie znajduje zastosowania do Kupujących będących Konsumentem.
 11. Kupujący może korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu Internetowego.
 12. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na działanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron Sklepu lub jego elementy techniczne, jak również od dostarczania treści naruszających przepisy prawa, prawa jakichkolwiek podmiotów lub dobre obyczaje.
 13. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 14. Kupujący ma możliwość kontaktowania się, zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu lub składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: biuro@rat-adv.org.
 15. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Towarów, znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią wyłączna własność Sprzedawcy lub partnerów współpracujących ze Sprzedawcą i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 16. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw Sprzedawcy lub partnerów współpracujących ze Sprzedawcą, podlegających ochronie w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisów prawa.
 1. W związku z prowadzeniem Sklepu internetowego, Sprzedawca bezpłatnie świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną są:
  a) Założenie i prowadzenie Konta Kupującego – w zakresie niezbędnym do składania, ewidencjonowania i realizacji Zamówień oraz przechowywania historii Zamówień;
  b) Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka – w zakresie umożliwiającym złożenie i modyfikację Zamówienia, dotycząca rodzaju i ilości Towarów, cen, danych Kupującego, danych do dostawy, sposobu płatności, danych do faktury, oraz monitorowania statusu Zamówienia (bez numeru listu przewozowego);
 3. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i korzystania przez Kupującego z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest spełnienie przez Kupującego następujących wymagań technicznych:
 4. Urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon, etc.) z dostępem do sieci Internet;
 5. Systemem operacyjnym – MS Windows w wersji [NT 6.2] lub nowszej, MAC OS;
 6. Procesor co najmniej 1 GHz lub szybszy z obsługą PAE, NX i SSE2;
 7. Pamięć RAM co najmniej RAM: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64- bitowa);
 8. Przeglądarka internetowa (typu Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox) z włączoną obsługą języka JavaScript.
 9. Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
 10. Zabroniona jest jakiekolwiek ingerencja przez Kupującego w zawartość stron Sklepu internetowego lub jego elementów technicznych, jak również̇ dostarczanie przez Kupującego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Kupującego do korzystania z poszczególnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w ust. 2, przy czym w przypadku założenia i prowadzenia Konta Kupującego na czas nieokreślony, a w przypadku Koszyka i dodawania Towarów do Koszyka oraz zamieszczania opinii na czas określony niezbędny do wykonania danej usługi. Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  a) usuniecie Konta Kupującego;
  b) zaprzestanie korzystania z usług Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka.

Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną. W tym celu należy złożyć pisemne zawiadomienie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: biuro@rat-adv.org zawierające opis wady, termin ujawnienia wady wraz z podaniem danych kontaktowych. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę̨ w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Kupującego w powyższym terminie o sposobie załatwienia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

 1. Informacje o Produktach w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; powyższe informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wobec powyższego samo złożenie Zamówienia przez Kupującego nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Z usługi Koszyk i dodawanie Produktów do Koszyka może skorzystać każdy Kupujący w celu złożenia Zamówienia.
 4. W Koszyku możliwa jest modyfikacja Zamówienia, w tym usuwanie Towarów z Koszyka, aż do chwili kliknięcia przycisku ostatecznie potwierdzającego zakup (wysłanie Zamówienia do Sprzedawcy).
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionego przez Kupującego Towaru, niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz niezwłocznie (nie później niż̇ w ciągu dwóch dni roboczych) składa oświadczenie w przedmiocie przyjęcia Zamówienie do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy Kupującym a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Sprzedawcę̨ oświadczenia o przyjęciu Zamówienie do realizacji.
 6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Kupujący może skorygować Zamówienie lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu przyjęciu Zamówienie do realizacji przez Sprzedawcę, poprzez wysłanie modyfikacji Zamówienia lub zadania anulowania Zamówienia, ze wskazaniem numeru Zamówienia, na adres mailowy Sklepu internetowego: biuro@rat-adv.org.
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę̨ lub odmowa przyjęcia do realizacji jest dokonywane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Odmowa nie wymaga uzasadnienia i może być w szczególności spowodowana niedostępnością̨ Towaru, zmianą cen, błędną informacją w Sklepie internetowym, nieuregulowaniem przez Kupującego należności za wcześniej zrealizowane dostawy.
 9. W przypadku niemożności realizacji przez Sprzedawcę̨ Zamówienia z powodu braku dostępności Towaru, po uprzednim dokonaniu płatności z góry przez Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całą uiszczoną przez niego sumę pieniężną. W przypadku określonym w niniejszym punkcie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w postaci strat poniesionych przez Kupującego oraz utraconych przez niego korzyści w związku z nie zawarciem Umowy sprzedaży.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego, dla których termin realizacji jest ustalany indywidualnie).
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Towary. Sprzedawca może zezwolić na inne formy płatności w tym wysyłkę Towaru za pobraniem, wówczas termin realizacji liczony będzie od daty zawarcia Umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych, np.: blokady dróg, strajków przewoźników, katastrof, unieruchomienia zakładu, przeszkód lub ograniczeń logistycznych itp.
 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: płatność z góry przelewem bankowym, kartą płatniczą lub innymi udostępnionymi w Sklepie internetowym metodami płatności.
 2. Jakiekolwiek odstępstwa od powyżej ustalonych sposobów płatności, możliwe są w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 3. Jeżeli Zamówienie dotyczy produktu zindywidualizowanego, któremu zgodnie ze zleceniem Kupującego, zostały nadane indywidualne cechy, np. określone przez Kupującego parametry inne niż standardowe, płatność musi być dokonana z góry.
 4. Zapłata powinna być dokonana w walucie polskiej (PLN), chyba że Sprzedawca i Kupujący wyraźnie uzgodnią dopuszczalność zapłaty w innej, określonej walucie.
 5. Zamówienie nieopłacone przez Kupującego w całości w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia przez Kupującego będą automatycznie anulowane bez żadnych roszczeń Kupującego względem Sprzedawcy z tego tytułu.
 6. Faktury VAT lub paragony fiskalne będą dołączane do wysyłanych zamówień lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur VAT lub paragonów fiskalnych na adres e-mail wskazany przez niego przy składaniu zamówienia.
 7. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kupujący upoważnia Sprzedawcę̨ do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.
 1. Towary zakupione w Sklepie internetowym są dostarczane na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Koszty dostawy są uwzględnione w koszyku zamówienia i są zależne od wybranej formy dostawy oraz miejsca docelowego.
 2. Koszty Dostawy ponosi Kupujący, chyba że w Sklepie Internetowym wyraźnie wskazano, że koszty danej dostawy ponosi Sprzedawca.
 3. Jeżeli zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty cła lub innych należności przywozowych, Kupujący ma obowiązek zapłacić cło i inne należności przywozowe we własnym zakresie (dotyczy dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej).
 4. Koszt dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Kupującym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do opakowania Towaru, w sposób odpowiadający jego właściwościom.
 6. Materiały wykorzystane do pakowania Towaru stanowią koszty własne Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi.
 7. Zgodnie z art. 589 k.c. Towar pozostaje własnością̨ Sprzedawcy do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za dostarczony Towar i koszty Dostawy oraz wszelkie inne koszty dodatkowe nie wchodzące w skład ceny (§1 ust. 7 Regulaminu).

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Kupującego zostaje wyłączona. Wyłączenie rękojmi za wady fizyczne nie dotyczy Kupujących będących Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

9a UPRAWNIENIE KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w Sklepie internetowym (umowa na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: biuro@rat-adv.org.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Towar powinien być zwrócony na adres siedziby Sprzedającego lub inny adres wskazany przez Sprzedającego.
 8. Towar dostarczany Sprzedawcy w wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien być wolny od danych, w tym osobowych.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu „Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży” stosuje się również do Przedsiębiorców-Konsumentów.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o Prawach konsumenta oraz innych ustaw właściwych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie: https://rat-adv.org/regulamin/
 3. Wszystkie Zamówienia złożone Sprzedawcy przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. Jeżeli jakikolwiek zapis Regulaminu okaże się nieważny lub nieskuteczny w świetle przepisów obowiązującego prawa należy ten zapis interpretować w taki sposób, aby był on zgodny z prawem właściwym i odzwierciedlał zamysł danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 5. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym Towarem lub zrealizowaną usługą, Kupujący zobowiązany jest poinformować o powyższym Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni pod rygorem zapłaty Sprzedawcy odszkodowania za szkody powstałe z tytułu przekroczenia tego terminu.
 6. Wszelkie spory wynikające z zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu który wedle przepisów prawa jest miejscowo właściwy.
 7. Strony wyłączają możliwość dokonywania przez Kupującego cesji roszczeń przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego a powstałych w związku z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu internetowego.
 8. Prawem właściwym dla realizacji zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży oraz rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z zawartych ze Sprzedawcą umów jest prawo polskie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2023 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………….., dn. ………………………

 

FUNDACJA REGIONAL ADVENTURE TRAILS

Zgórsko 3 26-052 Nowiny

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY    

 

Ja/My (*) ……………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / umowy o świadczenie następujących Usług (*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*):
……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
……………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów):
……………………………………………………………………………………………

Data …………………………………….
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

____________________________
PODPIS KONSUMENTA

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.