Cele Fundacji

Narzędzia

Jako fundacja posiadamy narzędzia do sprawnego wyznaczania nowych tras, weryfikacji ich legalności i dzielenia się nimi.

Walory Regionów

Sensem fundacji jest przygotowywanie tras, aby każdy z regionów mógł zaprezentować się i swoje województwo od najlepszej i najatrakcyjniejszej strony.

Serwis

Szlaki nie potrzebują oznakowania w formie znaków – całość nawigacji odbywa się za pośrednictwem Internetu i serwisów WWW.

Trasy

Dystrybucja tras odbywa się za pomocą specjalnych plików gpx. Mogą być one wgrane do nawigacji samochodowej czy motocyklowej.

Działamy na rzecz

Nasze cele

 • odziaływanie na świadomość społeczeństwa w zakresie uprawiania turystyki, sportu i rekreacji w sposób uwzględniający poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
 • odziaływanie na społeczeństwo w zakresie budowania i rozwoju społeczności sympatyków turystyki, sportu i rekreacji ukierunkowanej na poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
 • odziaływanie na społeczeństwo w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i recyklingu, podczas uprawiania turystyki, sportu i rekreacji w środowisku naturalnym
 • wspieranie i inicjowanie dział i badań naukowych z zakresu świadomego uprawiania turystyki, sportu i rekreacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
 • wspieranie i inicjowanie współpracy sprzyjającej świadomości uprawiania turystyki, sportu i rekreacji w sposób uwzględniający interesy wszystkich biorących udział stron w zakresie ogólnie rozumianego zrównoważonego rozwoju

Jak je realizujemy

 • organizację i prowadzenie miejsca spotkań, grup i zajęć edukacyjnych
 • przyznawanie stypendiów, nagród i grantów
 • organizację, prowadzenie i udział w akcjach społecznych, działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wykładów, prelekcji, spotkań, warsztatów, sympozjów, wydarzeniach artystycznych, panelach dyskusyjnych, targów, obozów edukacyjnych, wystaw, galerii, konkursów a także wszelkich innych wydarzeń o tematyce zbieżnej z celami Fundacji
 • organizowanie i prowadzenie akcji społecznych oraz akcji edukacyjnych stanowiących umacnianie i rozwijanie postaw społecznych nastawionych na szeroko rozumianą ochronę środowiska i zrównoważony rozwój
 • inicjowanie działań społecznych, mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej turystyki, sportu i rekreacji w zakresie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i zrównoważonego rozwoju
 • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej
 • powoływanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych
 • doradztwo oraz tworzenie oraz prowadzenie banków informacji (portali internetowych)
 • interwencje i doradztwo prawne

Nasze cele

 • wpływanie na turystykę, sport i rekreację w sposób ukierunkowany na poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
 • tworzenie możliwości rozwoju tradycyjnej, rodzinnej, lokalnej kultury turystyki i uprawiania sportu i rekreacji z poszanowaniem środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, tym wspieranie wysiłków na rzecz suwerenności i bezpieczeństwa wszystkich stron biorących udział
 • popularyzacja i wspomaganie działań skierowanych na przekształcanie nieużytków ziemskich w miejsca turystyki, sportu i rekreacji z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju
 • popularyzacja i wspomaganie działań skierowanych na przekształcanie odpadów cywilizacyjnych w dobra użytkowe wykorzystywane w turystyce, sporcie i rekreacji
 • popularyzacja i wspomaganie działań skierowanych na racjonalną gospodarkę odpadami przy udziale turystyki, sportu i rekreacji

Jak je realizujemy

 • podejmowanie działań dobroczynnych, charytatywnych i społecznych zbieżnych z celami Fundacji
 • odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję cennych gatunków
 • planowanie i realizację projektów renaturalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych
 • wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną
 • inicjowanie i organizowanie działań wspierających działania ograniczania ilości szkodliwego dla środowiska naturalnego uprawiania turystyki, sportu i rekreacji
 • prowadzenie badań oraz monitoring ochrony środowiska naturalnego i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w zakresie uprawnia turystyki, sportu i rekreacji
 • udział w postępowaniach sądowych lub administracyjnych w sprawach należących do zakresu działalności Fundacji, w tym dotyczących ingerencji w środowisko naturalne poprzez uprawianie turystyki, sportu i rekreacji

Nasze cele

 • wspieranie badań nad wykorzystaniem naturalnych produktów wykorzystywanych w turystyce, sporcie i rekreacji
 • działania wspierające rozwój organizacji pozarządowych, partnerstw, koalicji, wspólnot i społeczności lokalnych, lokalnej gospodarki, lokalnych inicjatyw w tym w małych i mikroprzedsiębiorstwach oraz innych organizacji pozarządowych, jak i organów administracji publicznej w zakresie promocji turystyki, sportu i rekreacji z poszanowaniem środowiska naturalnego i uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju
 • działania na rzecz integracji europejskiej i światowej, rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wspieranie wysiłków na rzecz rozwoju świadomej turystyki, sportu i rekreacji w krajach słabiej rozwiniętych
 • promocję i organizację wolontariatu

Jak je realizujemy

 • współpracę z podmiotami biorącymi udział w tworzeniu prawa w zakresie inicjowania i współtworzenia nowych rozwiązań prawnych dotyczących regulacji zbieżnych z celami Fundacji
 • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organami władzy ustawodawczej oraz organizacjami pozarządowymi dotyczących działań zbieżnych z celami Fundacji.
 • promowanie technik i nowych rozwiązań zgodnych z celami Fundacji, w szczególności tworzenie platform integracyjnych i komunikacyjnych umożliwiających wymianę informacji oraz usług
 • propagowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji zgodnej z ochroną środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • występowanie do właściwych władz, sądów lub organów ścigania przestępstw lub wykroczeń z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia bądź ograniczeń środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód, przywrócenia stanu prawnego, egzekwowania naruszeń prawa
 • składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami zrównoważonego rozwoju uprawiania turystyki, sportu i rekreacji
 • prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.